O škole

ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225 v Kopřivnici se nachází v okrajové části města, na sídlišti Sever. Je nejmladší školou ve městě, byla založena v roce 1991. Od té doby prošla několika změnami. V roce 2004 byla vybudována nová školní jídelna. V roce 2007 a následně pak v roce 2010 byla uskutečněna kompletní rekonstrukce všech pavilonů školy, včetně výměny oken, zateplení a nové střešní krytiny. V roce 2010 a 2018 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce školního hřiště. Od roku 2011 je nedílnou součástí budovy ZŠ také Mateřská škola Polárka, která byla v létě roku 2023 kompletně revitalizována a rozšířena na celkem 3 oddělení. Průběžně dochází k modernizaci a estetizaci celé školy. Součástí školy je i přípravná třída pro 15 žáků a školní družina s celkem 5 odděleními pro max. 150 účastníků. V současnosti navštěvuje školu 420 žáků ZŠ a 56 dětí MŠ.

V areálu školy se nachází sportovní hřiště s běžeckým oválem, multifunkční hřiště, dostatečně velká zahrada a nové dětské hřiště po celkové rekonstrukci.

V budově se nachází několik odborných učeben (2 jazykové učebny, 2 učebny informatiky, 2 učebny robotiky, dále pak učebna fyziky, chemie, přírodopisu a hudební učebna). Třídy jsou vybaveny nejmodernější technikou (interaktivní tabule, dataprojektory, vizualizéry, chromebooky, tablety, aj.). Prostředí školy je barevné, útulné a inspirující. Žáci zde o přestávkách využívají odpočinkových koutů, kde si mohou zahrát stolní hry, ping pong nebo stolní fotbal.

Škola systematickým způsobem realizuje program podpory nadaných žáků, zejména ve spolupráci se Světem vzdělání. Velký důraz je kladen na rozvoj logického myšlení a uvažování. Nabízí i kompletní péči o žáky s SPU. V klíčových kompetencích se uplatňuje diferenciace a individualizace výuky. Ve škole se klade důraz na zavádění efektivních metod výuky, jako je projektové vyučování, RWCT nebo CLIL. Snahou školy je zavést co nejvíce praktických dovedností, jako jsou badatelská výuka, exkurze, výlety či praktické dílny.

Kromě výuky nadaných žáků škola velmi podporuje výuku robotiky, programování a informatiky. Žáci jsou systematicky vedeni k dovednostem umět vyhledávat a zpracovávat informace, plánovat a systematizovat učební činnost a také využívat ICT. Díky zapojení do různých projektů je škola vybavena celou řadou robotických stavebnic a dalšími digitálními pomůckami. Všechny učebny jsou vybaveny buď interaktivními tabulemi nebo dataprojektory, v celé škole je k dispozici vnitřní síť a wi-fi.

Své vědomosti a dovednosti pak žáci úročí v různých vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích, ve kterých dosahují významných úspěchů. Cílem školy je najít u každého žáka oblast, ve které vyniká a tu pak podporovat a rozvíjet, vytvořit bezpečné, moderní a inspirativní prostředí pro všechny děti.

Nabídkou volitelných předmětů v ŠVP základní školy se podporuje výuka některých předmětů (např. seminář z matematiky a dalších přírodovědných předmětů, seminář z českého jazyka, konverzace v anglickém jazyce, informatika, programování, psaní všemi deseti, sportovní hry, aj.).

Ve škole působí také školní poradenské pracoviště, ve kterém pracuje speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence. Nabízí odbornou metodickou pomoc rodičům, žákům i učitelům. Některým žákům pak ve výuce pomáhají asistenti pedagoga.

Žáci školy se pravidelně zúčastňují ozdravných pobytů, lyžařských, cykloturistických a plaveckých výcvikových kurzů. Pro předškolní děti škola každoročně organizuje program „Těšíme se do školy“, kde se děti formou hry připravují na školu a kde rodiče získávají informace o tom, jak dítě dobře připravit na vstup do školy.

Pro děti v MŠ Polárka je připraveno příjemné prostředí s rodinnou atmosférou. Je systematicky podporováno nadání, badatelské učení a práce s předškoláky. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku, rovněž jsou respektovány potřeby dětí formou prožitkového a situačního učení.  Děti mohou také využívat obě tělocvičny a školní hřiště základní školy či další specializované prostory základní školy.

Škola je a chce být školou otevřenou – nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost. Pořádají se zde různé společné akce, např. Vánoční jarmark, Dny otevřených dveří, Otevřené hodiny ve výuce, projekt Těšíme se do školy, spaní ve škole, apod.

 

Video prohlídka školy:

https://www.youtube.com/watch?v=PLI4_NKlmng